سلام خوش آمدید.

آموزش آسان گیتار-جلددوم(ده دفتر)

فهرست: فهرست: اهداف: میزان نماهای ترکیبی و اجرای تریوله. نت های سیم اول تا باره پانزدهم و کاربرد پوزسیون ها. لگاتوهای کششی و چکشی در سیم های تریبل و باس. نیم باره،اجرای نت های پرشی و چنگ نقطه دار، حرکت در خط باس با اجرای  نت هادر داخل قطعات. هارمونی های ساده و اتود های

Read More