سلام خوش آمدید.

Category کتب آموزشی گیتار

آموزش آسان گیتار-جلددوم(ده دفتر)

فهرست: فهرست: اهداف: میزان نماهای ترکیبی و اجرای تریوله. نت های سیم اول تا باره پانزدهم و کاربرد پوزسیون ها. لگاتوهای کششی و چکشی در سیم های تریبل و باس. نیم باره،اجرای نت های پرشی و چنگ نقطه دار، حرکت در خط باس با اجرای  نت هادر داخل قطعات. هارمونی های ساده و اتود های

Read More

آموزش آسان گیتار-جلد اول(ده دفتر)

جلد: فهرست مطالب: اهداف کتاب اول: آشنایی با اجزای گیتار،الفبای موسیقی،کشش ها و سکوت ها. آشنایی با نحوه نگه داشتن گیتار و انوع ضربه ها . اجرای آرپژهاواستکاتو. توانایی اجرای نت های یک بخشی ، دو بخشی وهم نوازی . اجرای دوبل نت ها، آکوردها و ریتم نوازی های ساده آشنایی با پوزسیون اول. نمونه

Read More