سلام خوش آمدید.

Category ریتم و آرپژ

کتاب مرجع ریتم و آرپژ

جلد و فهرست کتاب: مقدمه: شاید این سئوال برای بعضی از کسانی که به نوعی با موسیقی سر .« صدا » و « ریتم » : موسیقی دارای دو رکن اساسی است. که عبارت اند از و کار دارند پیش آمده باشد که کدام یک از این دو رکن می تواند به دیگری برتری داشته

Read More